หน้าแรกแบบประเมินเว็บไซต์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
รูปแบบและตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web Link)
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
ข้อมูลและข่าวสาร มีประโยชน์
ข้อมูลและข่าวสารตรงตามความต้องการ
ความน่าสนใจของข้อมูลและข่าวสาร
ความถูกต้อง ของข้อมูลและข่าวสาร
ความทันสมัยของข้อมูลและข่าวสาร
ความเพียงพอและเหมาะสมของข้อมูลข่าวสาร
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพข้อมูล ข่าวสารระดับใด
มากที่สุดมากปานกลางน้อยควรปรับปรุง
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (www.reo05monre.com)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top