หน้าแรกเอกสารเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา (มิติคุณภาพน้ำ)" โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา (มิติคุณภาพน้ำ)" โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว

        เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา (มิติคุณภาพน้ำ)"

โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว

เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" ภายใต้แผนบูรณาการการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

p-2

 

ดาวน์โหลด

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top