หน้าแรกเอกสารเผยแพร่เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต"

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค "คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต" ภายใต้แผนบูรณาการการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

p-1

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top