หน้าแรกคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

จะแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ช่องทางใดได้บ้าง

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ที่เว็บไซต์ของ สสภ.5 ที่แบนเนอร์บริการประชาชน ในหัวข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน

- ทางโทรศัพท์ 0-3426-2339-40 

- ทาง email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- หรือ เข้ามาติดต่อได้ด้วยตัวเองที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 2/1 หมู่ 6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

การดำเนินงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 80 คืออะไร

กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 นี้

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

อยากทราบตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของสำนักงานสิ่งแวด​ล้อมภาคที่ 5

สถานที่ตั้งปัจจุบันของ สสภ.5 คือ อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 2/1 หมู่ 6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3426-2339-40 

end faq

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top