หน้าแรก

เนื้อหา

โครงการประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองเจดีย์บูชา

banner jbc big

           คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่สำคัญสายหนึ่งในจังหวัดนครปฐมโดยถูกขุดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2401 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จากแม่น้ำเมืองนครชัยศรี เข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรในการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ แต่ปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จะเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดมา แต่ในปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาก็ยังคงประสบกับปัญหา ทั้งผักตบชวาหนาแน่น การรุกล้ำแนวคลอง ขยะมูลฝอยในลำน้ำ และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม 

            จากปัญหาข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จึงได้คัดเลือกคลองเจดีย์บูชาเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำวิกฤติ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีสภาพดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จึงได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองเจดีย์บูชา” ขึ้น โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียและลดน้ำเสียที่จะระบายลงสู่คลองเจดีย์บูชา รวมทั้งฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

เอกสารทีั่เกี่ยวข้อง

สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศคลองพิทยาลงกรณ์ภายใต้โครงการ CBFCM

Go to top